Verzekeringen

Geen (nieuw)bouw zonder bouwaansprakelijkheidsverzekering

Een vuistregel voor huizenbouwers is: geen woningbouw zonder een bijbehorende bouwaansprakelijkheidsverzekering. 

De bouwaansprakelijkheidsverzekering garandeert de eigenaar van de woning een uitgebreide verzekeringsdekking tegen alle wettelijke aansprakelijkheidsclaims die in een nieuwbouwtraject kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij een gezinswoning of de uitvoering van een ander bouwproject. Een verzekeringsval bij een nieuwbouw kan sneller plaatsvinden dan dat het de klant lief is, omdat de bouwplaats bijvoorbeeld slecht gemarkeerd of verlicht is.

 

Plichten van de eigenaar van de te bouwen woning:

Elke eigenaar van een huis is verplicht zijn bouwplaats goed te beveiligen. Dit betekent dat alle maatregelen moeten worden genomen om het risico van letsel voor derden op en door de bouwplaats tot een minimum te beperken. In de regel wordt deze zorgplicht overgedragen van de klant naar het bedrijf die de bouw uitvoerd. De eigenaar kan zich echter niet onttrekken aan zijn taak van toezicht en zorgvuldigheid. Dat wil zeggen, zelfs wanneer een overdracht van de zorgplicht naar de site manager of het bouwbedrijf heeft plaatsgevonden, kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld als er word bewezendat hij zijn controletaken niet goed heeft uitgevoerd (waar de eigenaar de bewijslast moet aantonen).

 

Als meerdere bedrijven op een bouwplaats werken, is het de plicht van de eigenaar om een ​​coördinator aan te stellen die de naleving van de arbovoorschriften organiseert en superviseert. Een dergelijke coördinator kan bijvoorbeeld een architect zijn. Bij het bouwen van een nieuw huis in Emsland kan de klant deze taken ook zelf uitvoeren.

 

Verzekeringsdekking voor claims die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen

Met een bouwaansprakelijkheidsverzekering kunnen eigenaren zichzelf beschermen tegen claims voor schendingen van wettelijke verplichtingen bij het bouwen van een nieuw gebouw. In de privé aansprakelijkheidverzekering of in de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering - als de eigenaar in Emsland wil niet bouwen, maar als ondernemer (verdere) productie-installatie wil opzetten is het risico meestel al meeverzekerd als onderdeel van de eigenaar aansprakelijkheidsverzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen beperken de verzekeringsdekking echter tot bouwprojecten op hun eigen terrein tot een bedrag van 50.000 euro.

 

Als het verzekerde bedrag in de aansprakelijkheidsverzekering huiseigenaren wordt overschreden, moet een aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid van de klant worden afgesloten. Een vergelijking met een verzekering geeft u een eerste overzicht van de diensten en kosten van de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar. Bij de berekening van de verzekering is meestal een duizendste van de bouwkosten. Dit betekent dat de nieuwbouw van een eengezinswoning in het Emsland 250.000 euro kost, moet worden berekend met een verzekerde som van 250 euro. Als de bouw van een nieuwe productiehal in Emsland 2.500.000 euro kost, moet de ondernemer een verzekerde som van 2.500 euro als klant verwachten.

Typische schadegevallen

In de plicht van de openbare veiligheid, moet de eigenaar zorgen voor de verkeersveiligheid van de bouwplaats. Dit omvat de toegangswegen en, indien nodig, het materieelmagazijn. De bouwaansprakelijkheidsverzekering treedt dan in werking als bijvoorbeeld een fietser of voetganger uitglijdt op de vuile bestrating of trottoir en als gevolg daarvan verwond. De verzekering grijpt ook in als het aannemingsbedrijf bijvoorbeeld bouwmaterialen niet op de juiste manier opslaat en beveiligt en als gevolg daarvan een ongeval met een derde gebeurt.

De opzichtplicht omvat ook het beveiligen van de bouwplaats. Als, bijvoorbeeld, een derde partij die door de klant is uitgenodigd om de bouw te inspecteren gewond raakt betaald de verzekering de schade. Hetzelfde geldt, bijvoorbeeld als een kind zonder toestemming op de bouwplaats speelt en valt wegens een onbeveiligde bouwplaats of graafwerkzaamheden met een machine het grondstuk van de buren beschadigd.

De eigenaar draagt ​​ook de verantwoording voor het uitzoeken van geschikte bouwpartners en ambachtslieden die een bepaalde zorgplicht moeten vervullen. De klant draagt ​​daarom de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle bedrijven die op de bouwlocatie in bedrijf worden gesteld, ook betrouwbaar en zorgvuldig werken. Zelfs bij gebruik van een coördinator (bijvoorbeeld architecten) blijft de verantwoording in handen van de eigenaar. Als iemand gewond is geraakt en er bewezen is dat de eigenaar zijn zorgplicht niet is nagekomen, wordt hij aansprakelijk gesteld.

 

Conclusie

Een eigenarenaansprakelijkheidsverzekering beschermt de eigenaar tegen de financiële gevolgen van schendingen van de wettelijke verplichtingen inzake verkeersveiligheid, monitoring, selectie en verantwoording. Bij het maken van een vergelijking met de verzekering moeten deze punten daarom in aanmerking worden genomen.

Trouwens, de aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer/eigenaar moet ook gelden als de bouwer niet schuldig is. In het geval van vergelijking van verzekeringen moet er ook voor worden gezorgd dat de verzekering zich in een dergelijk geval verbindt tot het verdedigen van de ongerechtvaardigde schadeclaims en alle juridische kosten die in dit verband zijn gemaakt.

Met de voltooiing van de bouwwerkzaamheden, maar uiterlijk na twee jaar eindigt de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering voor de bouw van een nieuwe gezinswoning in Emsland. Het verzekeringscontract verloopt automatisch. Als het bouwproject langer dan twee jaar duurt, moet hiermee ook rekening worden gehouden in de vergelijking met de verzekering. De bescherming kan meestal zonder problemen worden uitgebreid.

 

 

"Mijn auto, mijn huis, mijn boot ..." - en mijn olietank .... Elk van deze gebruiks- of luxegoederen moeten adequaat verzekerd zijn om niet in financiële problemen te komen in het geval van schade (zelfs in het geval van foutloze gebeurtenissen).

 

Het is natuurlijk logisch om in deze context de boot te beschouwen voor een Het is natuurlijk logisch om in deze context de boot te beschouwen met een wateraansprakelijkheidsverzekering om op deze manier een adequate afdekking te verzekeren. Een aansprakelijkheidsverzekering (wateraansprakelijkheid) in het Emsland heeft echter weinig te maken met het eigenaarschap van boten in dit opzicht, maar de aansprakelijkheidsverzekering in Emsland verwijst naar het bezit van olievaten of olietanks.

Dus als u een olietank in uw kelder heeft, sluit dan altijd een aansprakelijkheidsverzekering voor grondwaterschade af. Omdat alleen op deze manier iemand (schuldig of niet schuldig) bij een claim ook op de juiste manier verzekerd is.

 

Als de olietank leegloopt ... - is een aansprakelijkheidsverzekering voor grondswaterschade van essentieel belang.

Ongeacht of huiseigenaar of huurder: in geval van schade door de olietank in de kelder en een daarmee gepaard gaande grondwaterverontreiniging, is de eigenaar van de genoemde olietank aansprakelijk. Overigens is het irrelevant of hij al dan niet direct verantwoordelijk is voor watervervuiling. Gezien het feit dat slechts één liter water duizenden liters drinkwater onbruikbaar kan maken, is het eenvoudig om de hoeveelheid schade te berekenen die er zal zijn in het geval van een lek in uw eigen olietank .... Een financiële ondergang zou in dit geval mogelijk zijn.

 

De grondwateraansprakelijkheidsvergelijking - een onmisbare "must-have"

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor het grondwater moet er niettemin rekening mee worden gehouden dat ook de zogenaamde risicoaansprakelijkheid op basis van § 22 van de Water Resources Act (WHG) een zeer belangrijke rol speelt. Omdat zelfs dit aangeeft dat iedereen die een olietank boven of onder de grond in hun eigen vier muren in het Emsland "herbergt", in geval van schade daarom aansprakelijk kan worden gesteld tot een onbeperkt geldbedrag.

 

Hoe streng de wettelijke richtlijnen ook zijn, zo groot zijn ook het aantal verzekeraars. Met als gevolg dat de verzekeringspremies voor de grondwaterverzekering in sommige gevallen aanzienlijk verschillen van elkaar. Dus als u in dit opzicht wilt besparen, maar toch wilt profiteren van adequate services, is het in elk geval goed om een ​​Gewässasserhaftpflicht-vergelijking uit te voeren. Omdat alleen met een gratis en nog niet-bindende grondwaterverzekerings-vergelijking kan slagen, voor de relatief kleine prijs om uitgebreid te verzekeren in Emsland.

 

Gunstig aan de aansprakelijkheidsverzekering voor waterschade - een vergelijking van wateraansprakelijkheid, die de moeite waard is.

Het internet biedt met betrekking tot de gewenste grondwateraansprakelijkheidsverzekering een vrij breed scala aan mogelijkheden. De speciale eigenschap met betrekking tot de grondwateraansprakelijkheidsverzekering is dat deze vergelijking al binnen enkele seconden kan worden uitgevoerd of zelfs door onervaren leken kan worden "uitgeprobeerd".

 

 

Dus het doet geen pijn om "je ogen en oren open te houden" voordat je een verzekering afsluit bij het zoeken naar goedkope, maar veelbelovende verzekeringen in het Emsland. In elk geval, als de olietank daadwerkelijk schade veroorzaakt, bent u aan het veilige kant ...

 

In het geval van aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren, beschermt de eigenaar van het onroerend goed zich tegen de risico's waarvoor hij wettelijk aansprakelijk is door het bezitten van een huis of grondstuk.
In principe is het ook dat u verplicht bent om schadevergoeding te betalen als u iemand anders schade heeft toegebracht. Dit is geregeld in het Duitse Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld in § 823).

Als de eigenaar van een huis of grondstuk door iemand aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen, dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor eigendommen de persoonlijke of materiële schade, als hij deze niet moedwillig heeft veroorzaakt.

Een huis- of grondeigenaar is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de schending van zijn verkeersveiligheidsverplichtingen. Dit zijn bv. het opruimen en het strooien van de stoep voor het huis. Deze zorgplicht wordt ook wel due diligence genoemd. De BGB § 276 - 2 stelt dat het verwijtbaar is dat hij voorbijgaat aan de zorg en hiervoor bestraft kan worden.

Wie is verzekerd?

De verzekerde is in de eerste plaats de huis- of grondeigenaar zelf (als privépersoon of als rechtspersoon).     

Daarnaast echter, alle personen die handelen namens de verhuurder of grondbezitter. Als ingehuurde werklieden of werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bv. schoonmaak, elektrische werkzaamheden, administratie en tuinonderhoud, uitvoeren.

 

Een arbeidsovereenkomst is niet verplicht en er kan ook iemand (bijvoorbeeld een familielid) activiteiten gratis uitvoeren.

 

Wat is verzekerd?

Allereerst neemt de aansprakelijkheidsverzekering ook de bescherming van de verzekeringnemer over, zelfs als deze ten onrechte als zogenoemde passieve rechtsbescherming aansprakelijk kan worden gesteld.

De verzekeringsmaatschappij controleert of de verzekeringnemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade en vergoedt de schade als dit gerechtvaardigd is.

In het geval van ongerechtvaardigde vorderingen op de polishouder, zou de verzekeringsmaatschappij de vordering zelfs voor de rechter verdedigen indien nodig.

Ook bij de huis- en grondstukaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing dat u volgens de wetgevende macht voor het volledige bedrag aansprakelijk bent. U kunt ook de hoogte van de verzekerde bedragen zelf kiezen als verzekeringnemer.

In de regel zijn de schades per verzekeringsjaar op het dubbele begrenst.

 

Onderdelen van de huis- en grondbezitteraansprakelijkheidsverzekering            

Persoonlijk letsel is schade die men aan een persoon toevoegd. Dit kan de dood, verwonding of andere gezondheidsschade zijn.

 

 

Welke kosten moeten aan persoonlijk letsel worden toegerekend?

Bijvoorbeeld ziekenhuiskosten, verpleegkosten, schadevergoedingen, etc.

Materiële schades zijn schades waarbij iemand iets heeft beschadigd, vernietigd of vernietigd.

 

Welke kosten vallen onder schade aan eigendommen?

Voor dingen die nog moeten worden gerepareerd, worden de respectieve reparatiekosten of renovatiekosten genomen. Voor vernietigde zaken die niet langer kunnen worden gerepareerd, wordt de vervangingswaarde of wordt het waardeverlies gecompenseerd.

Belangrijk is bij de aansprakelijkheidsverzekering het verschil met bv. de inboedelverzekering, dat de schade alleen op basis van de actuele waarde wordt vergoed. Volgens de Duitse wet (BGB § 249) is men alleen verplicht om de huidige staat van het artikel te vergoeden.

 

 

Welke kosten vallen onder vermogensschades?

Bijvoorbeeld werkuitval, winstdaling of verlies of verlies van gebruik

Deze kosten zijn ook terug te vorderen!

Maar als de benadeelde partij mede verantwoordelijk is voor het optreden van de schade, dan wordt dit in korting gebracht (BGB § 254)

 

Was zählt zum Umfang des Versicherungsschutzes

Zoals de naam van de verzekeringsmaatschappij zegt, zijn de risico's verbonden aan een wonings- of grondstukverzekering gedekt. Dit omvat dingen die op het onroerend goed aanwezig zijn zoals bv. bomen, planten of vijvers, maar ook het gebruik van werktuigen zoals bv. een grasmaaier. Ook de wettelijke aansprakelijkheid die de eigenaar heeft en contractueel overgedragen aan de huurder.

De verzekeringsmaatschappij zou dienovereenkomstig aansprakelijk zijn als de verzekeringnemer of aan wie hij contractueel deze taken heeft overgedragen zijn verplichtingen heeft geschonden. Dat zou bv. kunnen zijn, bij het opruimen of onderhoud van het gebouw of het schoonmaken daarvan.

Meeverzekerd zijn ook bv. schades veroorzaakt door opstuwing van het riool, maar ook materiële schade veroorzaakt door huishoudelijk afvalwater in het gebouw, en in beperkte mate bouwwerkzaamheden aan het gebouw.

Als het om woongemeenschappen volgens WEG gaat, is deze gemeenschap de polishouder. Meeverzekerd dan ook de wettelijke aansprakelijkheid van de beheerder voor dit risico, maar ook de aanspraken van de huiseigenaar (s) tegen de beheerder. Verder wederzijdse aanspraken van individuele appartementhouders van WEG, voor zover deze in het belang van de gemeenschap zijn.

Dit sluit echter schade aan de gemeenschapsruimtes uit.

De basis voor deze verzekering is dan ook de Algemene Voorwaarden Verzekering (AHB) maar ook de bijzondere voorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering van huiseigenaren.

Daarnaast kan uiteraard elk lid nog individuele afspraken maken.

 

De inboedelverzekering beschermt de woninginrichting bij inbraak en diefstal evenals tegen brand, kraanwater, storm en hagel.

Lees meer

Info's over een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Lees meer

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheidsverzekering, een privé aansprakelijkheidsverzekering is er een van.

Lees meer

De rechtsbijstandverzekering helpt bij geschillen in het privé- en beroepsleven.

 

In het dagelijks leven vinden zaken plaats in het Emsland, die kunnen leiden tot juridische geschillen. Rechtsbijstandverzekering dekt proceskosten en juridische kosten in geval van een geschil. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen professionele, particuliere, verhuur- en verkeersrechtelijke bescherming, gecombineerde pakketten brengen de hele afdekkingen van schades met zich mee.

 

De rechtsbijstandverzekering vergelijker toont de verschillende voordelen van de verzekeringsmaatschappijen.

Het tarief van de rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van de omvang van de verzekeringsbescherming. Afhankelijk van het afgesloten contract worden de kosten voor een advocaat overgenomen in geval van bezwaar tegen een beslissing van het belastingkantoor of een socialezekerheidsinstantie. Andere verzekeringsmaatschappijen dekken op hun beurt de kosten van de advocaat alleen als het gaat om de rechtszitting. Een vergelijking van rechtsbijstandsverzekering is in elk geval de moeite waard. Zogenaamde "all-round zorgeloze pakketten" moeten nauwkeurig worden bestudeerd, ze bieden niet altijd volledige bescherming. Vaak zijn geschillen op het gebied van woningbouw uitgesloten.

 

Particuliere rechtsbescherming is zeker aan te raden, vaak is deze modulair opgebouwd. De rechtsbijstandverzekering vergelijker geeft meer gedetailleerde informatie. De verzekerde persoon kan zich verzekeren in diverse gebieden waar hij dagelijks mee te maken heeft en hij echt nodig heeft of waar verlies kan worden verwacht. In sommige gevallen kan men bij een particuliere rechtsbijstandverzekering wachttijden tot 36 maanden verwachten. Een eigen risico komt de verzekerde ten goede ten behoeven van een verlaagd tarief. Het bedrag moet echter zodanig worden gekozen dat de eigen bijdrage uit eigen zak kan worden betaald.

 

De rechtsbijstandverzekeringstest voor het Emsland laat duidelijk zien welke diensten door de verzekeraar worden overgenomen.

De individuele aanbieders verschillen in detail, maar vooral in de omvang van de aangeboden diensten, wat duidelijk wordt bij de rechtsbijstandverzekeringstoets. Bepalend zijn het bedrag van de verzekerde som en de gebieden die gedekt zijn. Zinvol is een combinatie van bescherming van privé-, huurders- en professionele verzekeringen, die nog wordt uitgebreid met het huurdersrechtbijstand. In het geval van schade dekt de privaatrechtelijke verzekerings alle juridische en gerechtelijke kosten, evenals mogelijke kosten voor getuigen en deskundigen. De eerste controle betreft daarom de voordelen die worden getoond in de rechtsbijstandverzekeringstoets. Het is de moeite waard om de premies voor het Emsland te vergelijken. Een claim kan duur zijn als het contract de schade niet dekt.

 

Het is voordelig om zijn privé rechtsbijstandverzekering voor één jaar af te sluiten. Dan is het mogelijk om de verzekeraars elk jaar met elkaar te vergelijken en de verzekeraarr te veranderen. Een vergelijkingscalculator voor juridische kostenverzekeringen toont de verschillen in de verzekeringsmaatschappijen. Ook in het Emsland zijn er grote verschillen, zoals blijkt uit de rechtsbijstand verzekeringstest. Iedereen die de verzekeringsmaatschappijen online vergelijkt, kan via het net een nieuw contract rechtstreeks ondertekenen. Meestal gebeurt dit binnen een paar minuten.

 

Opstalverzekering

Eigenaren van onroerend goed mogen in geen geval afzien van een elementaire verzekerings vergelijk voor hun eigenwoningbezit als basis voor hun beslissing.

 

 

Bij het kiezen van een elementaire verzekering met voordelen helpen de resultaten van de huiseigenaren verzekeringstest. Het feit is dat zowel de prijzen als de voordelen van elementaire verzekeringen enorm verschillend zijn. Potentiële verzekeringsnemers beschouwen de verzekeringvergelijker voor verzekeringen van het eigenwoningbezit van Stiftung Warentest als een goede basis voor de vergelijking. Des te belangrijker is de vergelijking van de huiseigenarenverzekering, die voor het onroerend goed in Emsland een goedkope en even krachtige elementair vergelijk kan zijn. Elementenschades kunnen leiden tot financiële schade als de eigenaar niet voldoende of geen gorde dekking heeft en bovendien kan leiden tot klachten van huurders of bewoners van het onroerend goed, wat de eigenaar verder kan belasten en de weg vrijmaakt voor insolventie.

 

Optimale aanbiedingen betreffende opstalverzekeringen in een vergelijk

De meeste verzekeringsmaatschappijen, beroepen zich betreffende opstalverzekeringen op nieuwbouw prijzen. Dit betekent dat de verzekeringnemer de volledige kosten vergoed krijgt in het geval van een elementair verlies en aldus de nieuwbouw van zijn woning in het Emsland kan financieren. Voor de juiste beslissing moeten de resultaten van de verzekeringstest van de opstalverzekeringen worden genomen als basis en worden dit on-line en zonder kosten mogelijke vergelijking van de opstalverzekeringen. Hoewel goedkope premies centraal staan, maar gepaard moeten gaan met hoge prestaties volgens de opstalverzekeringstest en dus ondersteuning bij schade, de juiste beslissing voor een basisverzekering.

 

De opstalverzekeringtest laat ook zien dat voor de meeste verzekeraars de basisverzekering afzonderlijk kan worden afgesloten en in combinatie met de opstalverzekering, dit is een verplichte verzekering is voor de huiseigenaren. De vergelijking van de gratis test zorgt voor transparantie van de elementaire verzekeringen in het Emsland, die niet alleen opvallen door gunstige premies en beloften, maar ook door een bekwame en onbureaucratische behandeling van de schademeldingen. Omdat elementaire schades veel problemen en hoge kosten kunnen veroorzaken, moeten belanghebbenden in de vergelijking van deze verzekeringen van verschillende aanbieders op de optionele elementaire verzekeringen letten op zowel gunstige premies als professionele en verzekeringstechnische afwikkeling bij een verzekering. De vergelijking van de opstalverzekeringen voor het Emsland biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een lokale aanbieder in het Emsland en dus om een ​​lokaal contact te kiezen, dat in de woningbouwverzekeringstest overtuigd met een positief resultaat in alle opzichten.

 

Wat zal worden getest in de opstalverzekeringtest

In de opstalverzekering voor het Emsland worden de voorwaarden van de verzekeringsaanbieders en de diensten van deze bedrijven bv. klantgerichte regeling van de schades in het geval van een schadegebeurtenis onderzocht. Ook zijn de prestaties van aanbieders in de test van de opstalverzekeringen anders, zodat potentiële polishouders de omvang en de voordelen in de opstalvergelijkingstest van de diverse aanbieders moeten overwegen.

In de directe vergelijking betreffende de opstalverzekeringen voor het Emsland, kan een sluitende en even kosteneffectieve beslissing worden genomen, aangezien de relevante aspecten voor het kiezen van een verzekering met hoge relevantie voor de klant duidelijk worden. Om de aanbiedingen voor basisverzekeringen in Emsland transparant te maken en zo een optimale verzekering voor zijn eigendom af te sluiten, is de vergelijking van de opstalverzekering de perfecte basis met tal van voordelen. De elementaire verzekering kan niet afzonderlijk worden afgesloten, maar alleen als aanvulling op een opstalverzekering en dient als een verhoging van de voordelen voor verzekerde gebeurtenissen die niet door de feitelijke bouwverzekering worden gedekt en die zijn uitgesloten in de verordening.

 

Voordelen van elementaire verzekeringen    

Overstromingen, zware regenval en gevolgschade, evenals schade veroorzaakt door sneeuwval of een aardbeving zijn niet geregeld in conventionele opstalverzekeringen. Aangezien dit een natuurlijke schade is die wordt veroorzaakt door overmacht, wordt een optionele verzekering naast de verzekering van huiseigenaren geadviseerd. In het geval van vergelijking van de opstalverzekeringen, kan de elementaire schadedekking ook in de vergelijking worden opgenomen, waardoor wordt gestreefd naar uitgebreiding van de verzekering zelfs voor uitzonderlijke situaties

 

Immobilienbewertung

Wir übernehmen Ihre Immobilienbewertung Jetzt hier bewerten

Bundesweite Immobilienangebote

Jetzt hier bewerten

Kapitalanlageimmobilien

Text

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.